สอนภาษาอังกฤษ  ย่านรัตนาธิเบศร์  นนทบุรี                                                                                                                    London  English

                              สอนภาษาอังกฤษ  ย่านรัตนาธิเบศร์  นนทบุรี

London English


สถาบันสอนภาษาอังกฤษ  London English 


สอนภาษาอังกฤษให้กับน้องๆ  ตั้งแต่ 3 ขวบ 


 ไปจนถึงผู้ใหญ่ ไม่จำกัดอายุสำหรับน้อง ๆ 


นักเรียน นักศึกษา เราสอน วิธีการอ่าน การเขียน


และ การพูด เพื่อให้ทุกคนได้เกินความเชื่อมัน


 และสามารถสื่อสารได้อย่างถูกต้อง


สำหรับผู้ใหญ่ และวัยทำงาน เราสอน การอ่าน การเขียน และการพูด หรือสามารถ เลือกเรียน


ภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนาเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันหรือเพื่อการทำงาน


เราสอนเป็นคอร์ส เริ่มต้นที่  30  ชั่วโมง ในราคาเพียง 4500 บาทเท่านั้น ใน   1 ห้องเรียนเรา


รับไม่เกิน  8 คน


เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับวันนี้เพื่อก้าวไปสู่ อาเซียน อย่างมืออาชีพhttps://www.facebook.com/London.English.Nonthaburi?fref=ts

เป้าหมายการเรียนการสอน


-     จัดการเรียนการสอนเน้นการสนทนากับผู้เรียนเป็นหลักโดยนำเอาเรื่องที่เกิดขึ้นจริงใน

ชีวิตประจำวันในเเต่ละสถานการณ์มาใช้สื่อสารการสนทนากับผู้เรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้รับ

ความรู้คำใหม่ๆที่ได้ใช้จริงในชีวิตประจำวันเเละระหว่างนักเรียนด้วยกันทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียน

ได้กล้าเเสดงออก เเละนำไปสู่การสนทนากับเจ้าของภาษาในโอกาสต่างๆได้อย่างมั่นใจ

-เน้นทักษะการฟัง ทั้งจากครูเจ้าของภาษา เเละทางสื่อต่างๆเช่น วิดิโอเเละอินเตอร์เน็ท

เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะในการฟังจาก สำเนียงเจ้าของภาษาที่หลากหลาย เเละสามารถ

จับใจความได้เพื่อไป

สู่การโต้ตอบเเละสื่อสารได้เมื่อต้องออกไปเผชิญกับ สถานการณ์จริงจากภายนอก

-เน้นทักษะการอ่านออกเสียง โดยให้นักเรียนได้มีกิจกรรมร่วมกันในการเล่าเรื่องต่างๆที่เกิด

ขึ้น เพื่อเป็นการเเลกเปลื่ยนประสบการณ์ของเเต่ล่ะคนทั้งนี้้ เพื่อเป็นการฝึกให้ผู้เรียนได้

ออกเสียงได้อย่างถูกต้อง

- ทักษะการเขียนในทุกๆชั้นเรียนครูผู้สอนให้นักเรียน มีส่วนร่วมในการเเสดงออกโดยให้

นักเรียนเขียนเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นของนักเรียนเเละส่งอีเมล์ให้ครูผู้สอนทั้งนี้ เพื่อครูผู้สอนจะ

ได้ทราบถึงโครงสร้างเเละประโยคที่นักเรียนเเต่งขึ้นเพื่อดูว่าถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

ภาษาอังกฤษหรือไม่การเรียนการสอนทั้งหมด เพื่อเป็นการ ปูพื้นฐานทุกๆด้านเพื่อให้

นักเรียนสามารถนำไปฝึกฝนเเละต่อยอดในการเรียนรู้เเละพัฒนาได้ด้วยตนเอง จากสื่อ

ต่างๆ เช่น อินเตอร์เน็ต วิทยุ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ รวมถึงวิดิโอ เเละสื่ออื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ

ภาษาอังกฤษ


     

หลักสูตรสำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งเเต่3-5ปี


         สำหรับน้องๆวัย3-5 ปีเป็นหลักสูตรที่เน้นการออกเสียงที่ถูกต้องการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม

เชิงการเล่นเกมส์ต่างๆ การร้องเพลงพร้อมการเรียนรู้คำศัพท์รอบๆตัว ทั้งหมดนี้เพื่อเป็นการ

ปูพื้นฐานให้น้องๆได้ชื่นชอบเเละรักการเรียนภาษาอังกฤษ

         สอนในเรื่อง

- การออกเสียง(phonics) Aa Adam Bb Baz.bird

-เรียนรู้คำศัพท์ (vocabulary) เช่น เรื่อง สีต่างๆ วันต่างๆ

-เรียนรู้คำศัพท์จากตัวเลขต่างๆ(Number) 1 2 3 4 5 6 7 8 9...

-เรียนรู้คำศัพท์จากตัวอักษร(letter) เช่น A apple B boy C cat D Dog E egg

-เรียนรู้จากเพลงประกอบท่าทาง(Songs)

-พูดออกเสียงประโยคสั้นๆเช่น  hello ,who's  that,  she's my mum,

what is your name? my name is..., good bye.. see you later.

หลักสูตรสำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งเเต่ 6-10ปี


- เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในทุกๆด้านผ่านกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดความรัก

เเละชื่นชอบในการเรียนภาษาอังกฤษ

-ปูพื้นฐานภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวในการเรียนในขั้นที่สูงขึ้น

-เสริมสร้างบรรยากาศในห้องเรียนระหว่างครูผู้สอน เเละนักเรียน

เพื่อให้เกิดความเป็นกันเอง เพื่อให้นักเรียนได้กล้าเเสดงออก

  สอนในเรื่อง

-คำศัพท์(words) เช่นเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตรประจำวัน

   school. toys. my body. jobs

-ไวยากรณ์ (Grammar) this/that is,these/those are,present simple,

   past simple,future simple

-การออกเสียงที่ถูกต้อง(initial sounds)

-ทักษะ(skill),การฟัง(listening)

-การพูด(speaking)

-การเขียน(writing)

หลักสูตรสำหรับนักเรียนที่มีอายุตั้งเเต่ 11-15ปี


      หลักสูตรนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะเพื่มทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวัน

โดยครูผู้สอนเน้นถึงเรื่องที่เกิดขึ้นจริงที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษในเเต่ละสถานะการณ์รวม

ถึงเน้นในเรื่องของการใช้ภาษาในการเขียนที่ถูกต้องเพื่อนักเรียนได้นำไปใช้ในห้องเรียน

เเละเพิ่มพูนความรู้ให้กับนักเรียนได้นำไปใช้ในการเรียนในอนาคต

     สอนในเรื่อง

    -การฟัง(listening) เสริมสร้างกลยุทธ์ในการฟังของเจ้าของภาษาให้เข้าใจเเละจำ

    ใจความสำคัญได้

    -การอ่าน(reading) ให้นักเรียนได้เเสดงออกหน้าชั้นเรียนเพื่อเพิ่มพูนทักษะการอ่านใน

ห้องเรียน เเละการนำสื่อต่างๆจากนอกห้องเรียน เพื่อให้นักเรียนได้ฟึกทักษะการอ่านที่

หลากหลาย

    -การพูด(speaking) พัฒนาทักษะการพูดเเละการออกเสียงที่ถูกต้อง

    -การเขียน(writing) นักเรียนจะต้องเรียนรู้หลักไวยากรณ์จากโครงสร้างของtenseต่างๆ

ทั้งนี้ เพื่อจะได้เข้าใจในโครงสร้างของรูปแบบประโยคในเเต่ละ tense ของเเต่ละ

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่ความเข้าใจอย่างถูกต้องเเละสามารถพัฒนาได้ด้วยตนเอง

หลักสูตรอายุ  16ปี-ผู้ใหญ่


    หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนวัยทำงาน เป็นหลักสูตรที่เน้น conversation ผู้เรียนที่

ต้องการที่จะพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเเละเพิ่ม

ความมั่นใจในการติดต่อสื่อสารในการทำงานกับลูกค้าชาวต่างชาติ

             สิ่งที่เน้นในหลักสูตรนี้

     -เน้นการสนทนากับผู้เรียนเป็นหลักโดยระหว่างครูกับผู้เรียน เเละระหว่างนักเรียนด้วยกัน

   เพื่อให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษทั้งที่ทำงานเเละในโอกาศต่างๆ

   ที่เกิดขึ้นจริง

     -พัฒนาความรู้ด้านไวยากรณ์เเละคำศัพท์ผ่านการเรียนรู้หัวข้อใหม่ๆทางธุรกิจ

     -ฝึกฝนในการออกเสียงที่ถูกต้องเเละการสนทนาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ

     -พัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในการนำเสนอ

ผลงาน เเละการเรียนรู้คำศัพท์เทคนิคที่ใช้ในธุรกิจ

เปิดสอนทุกวัน

ตั้งเเต่เวลา  9.00-19.00 น

ค่าใช้จ่ายในการเรียน

ค่าใช้จ่ายในการเรียนทั้งหมดคิดเป็นคอร์ส


เรื่มตั้งเเต่ Beginner - Advanced มีทั้งหมด 6 ระดับ


Beginner 90 ชั่วโมง (3 courses)


Elementary 90 ชั่วโมง (3 courses)


Pre-Intermediate 90 ชั่วโมง (3 course)


Intermediate 90 ชั่วโมง (3 courses)


Upper Intermediate 90 ชั่วโมง (3 courses)


Advanced 90 ชั่วโมง (3 courses)


รวมทั้งหมด 180 courses 540 ชั่วโมง


        1 course =30 ชั่วโมง     4500 ฿


ผู้ซื้อ 3 คอร์สติดกันจะได้ส่วนลดอีก 5%


สำหรับคอร์สส่วนตัวเรียนที่ โรงเรียนคิดเป็นชั่วโมง ละ  600 บาท /ท่าน

  

สำหรับคอร์สส่วนตัวเรียนที่บ้านชั่วโมงละ 800 บาท/ ท่าน

   

400 บาท สำหรับ 2 ท่าน และ  350 บาท สำหรับ 3 ท่าน


ข้อดีสำหรับการเรียนตัวต่อตัว


- ผู้เรียนสามารถเลือก วัน และเวลาได้สะดวก  หากวันไหนผู้เรียนไม่สะดวกมาเรียน  


  สามารถโทรเลื่อนวัน และเวลาออกไปได้ โดยที่ทางโรงเรียนสามารถชดเชยให้ ตามจำนวน


ชั่วโมงที่นักเรียนได้ลงทะเบียนเรียนไว้


- ผู้เรียนสามารถเลือกหัวข้อที่เรียนได้ตามที่ตัวเองต้องการ    โดยทางครูผู้สอนจะจัดเตรียม


เนื้อหาให้ตามที่ผู้เรียนร้องขอ


- การเรียนตัวต่อตัวสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอด ระหว่างครูผู้สอน และผู้เรียน  โดยครูผู้สอน


 สามารถที่จะวิเคราะห็ และประเมินผู้เรียนได้ง่ายกว่าการเรียนเป็นกลุ่ม...


              รับสอน  IELTS   โดยตัวต่อตัว  ให้กับน้องๆที่ต้องการศึกษาต่อต่างประเทศ


              รับสอน  TOEIC  โดยตัวต่อตัว  ให้กับน้องๆที่ต้องการใช้ในการทำงาน

 

  ภาพกิจกรรม   

พี่ๆวัยทำงานต้องการเรียนเน้นสนทนาเป็นหลัก

น้องๆกับTeacher Richard & Teacher kent

น้อง วัย 3-5 ขวบ กับ  Teacher Fink  ในชั้นเรียนวันอาทิตย์  13.00-15.00 นาฬิกา 

 Teacher  Michele  กับน้อง ๆ  ในชั้นเรียนวันอาทิตย์ 13.00-16.00

Teacher Jan กับน้อง  ๆ ชั้นประถมต้น  วันเสาร์ 9.00น.-12.00 น.

video go back to the top

Contact Us

 

Tel: 029657241

Fax:029657241

London English language School

68/838 Pailin Park,Rattanathibet soi 28,Bangrasor,Nonthaburi,11000

 

 

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.